2022

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ponownie wsparły nasze działania

20220412_091534 Po raz kolejny skorzystaliśmy z przychylności spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA dla organizacji społecznych kultywujących tradycje polskiego kolejnictwa. Tym razem jednak nie otrzymaliśmy nowych eksponatów, a elementy nawierzchni kolejowej pochodzące z modernizacji linii kolejowej Toruń Wschodni–Malbork. Przekazane śruby stopowe wraz z nakrętkami zostaną przez nas wykorzystane do poprawy stanu technicznego naszych torów ekspozycyjnych.
Dziękujemy!

ELEMENTY NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ TRAFIŁY DO PAROWOZOWNI SKIERNIEWICE DZIĘKI DAROWIŹNIE

PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej


Współpracujemy z łódzkim Muzeum Tradycji Niepodległościowych

wagony_przed-renowacjc485_03 Na przełomie 2020 i 2021 r. łódzkie Muzeum Tradycji Niepodległościowych zwróciło się do nas z propozycją współpracy merytorycznej przy renowacji trzech historycznych krytych wagonów towarowych typu A2 obrazujących deportację tysięcy Żydów z getta łódzkiego do obozów zagłady w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Stanowią one jeden z najważniejszych elementów ekspozycyjnych Stacji Radegast, unikatowego miejsca pamięci na dawnej stacji kolejowej getta łódzkiego – obecnie stanowiącego oddział wspomnianej na wstępie placówki muzealnej.
wagony_po-renowacji_13 Renowacja wagonów odbyła się w ramach realizacji trwającego 17 maja 2021-31 grudnia 2021 r. projektu pt. Stacja Radegast – rewaloryzacja historycznych wagonów towarowych finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Naszą rolą tu było przeprowadzenie ekspertyzy historycznego stanu zachowania wagonów wraz ze wskazanie szczegółowego zakresu ich konserwacji oraz odtworzenia oryginalnej substancji obiektów. Za ten element współpracy ze strony naszego Stowarzyszenia odpowiadał jego członek dr Michał Jerczyński – historyk polskiego kolejnictwa.

film-30032022 Ciąg dalszy współpracy nastąpił 30 marca 2022 r., kiedy to gościliśmy w naszej Parowozowni ekipę realizującą zdjęcia do filmów edukacyjnych dla łódzkiej placówki muzealnej. W naszych wnętrzach sfilmowała ona sceny przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy w listopadzie 1918 roku. Nakręcony u nas materiał był elementem jednej z czterech nowych filmowych opowieści o Łodzi. Scenariusze kolejnych będą dotyczyć wysiedleń łodzian w czasie II wojny światowej, buntów studenckich w czasach PRL-u i więzionych przy Gdańskiej 13 kobiet – żołnierek wyklętych.


Mamy kolejne dofinansowanie!

20210724_125100 11 marca 2022 r. Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. kulturą oraz ochroną zabytków. W jego rezultacie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 000 zł z przeznaczaniem na poprawę stanu infrastruktury kolejowej przed halą wachlarzową. W tym roku kompleksowym pracom rewitalizacyjnym będą poddane tory oznaczone numerami 7 i 8.
Dziękujemy!

Jest to już tegoroczna druga przyznana naszemu Stowarzyszeniu dotacja – pierwszą dostaliśmy na renowację taboru od innego grantodawcy.


Zwiedzanie Parowozowni Skierniewice w 2022 r.

Szanowni Państwo,
pl_road_sign_d-34-svg_ informujemy uprzejmie, że w przypadku turystów indywidualnych najbliższym planowanym terminem zwiedzania Parowozowni Skierniewice jest dodatkowy Dzień Otwarty 26 listopada 2022 r. w godzinach 11.00-13.00.

Natomiast grupy zorganizowane, chcące zwiedzać nasz obiekt, przyjmujemy w miarę możliwości na bieżąco. Wymaga to jedynie wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie (Kol. Sławomir Sidor, tel. 730 181 323) lub korespondencyjnie na adres e-mail: zwiedzanie@psmk.org.pl.

UWAGA!!! Jesteśmy organizacją pozarządową nie posiadającą etatowych pracowników. Z tego powodu poza wskazanymi terminami nie ma możliwości odwiedzin Parowozowni ad hoc bez uprzedniego umówienia się z naszym przewodnikiem!


Elementy przekaźnikowych urządzeń srk typu PB trafiły do zbiorów PSMK

W ostatnich tygodniach, dzięki tradycyjnej już przychylności władz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, nasza kolekcja urządzeń SRK wzbogaciła się o elementy przekaźnikowych urządzeń srk typu PB pochodzące ze stacji Trzebinia. Poniżej przedstawiamy wygląd aparatury w przekaźnikowni, kiedy urządzenia jeszcze normalnie pracowały.

tr08 tr09

Trochę o systemie PB

Pragniemy zauważyć, że urządzenia tego typu charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, taką jak przebiegowe nastawianie zwrotnic, sekcyjne zwalnianie przebiegów, czy możliwość łatwego wybrania przebiegu wariantowego. Z tego względu system był dedykowany dla dużych stacji węzłowych, gdzie wykazuje się wysoką przepustowością. Przebiegowe nastawianie zwrotnic daje możliwość nastawienia całego przebiegu poprzez naciśnięcie tylko dwóch przycisków: początku i końca przebiegu, ew. dodatkowo przycisków wariantowych. Jest to tzw. wybranie przebiegu i możliwe jest niezależnie od tego, czy zależności pozwalają na jego nastawienie. Wybrany przebieg zostaje zmagazynowany i oczekuje na możliwość jego bezpiecznego nastawienia. Możliwe jest też wybranie przebiegu składającego się z kilku krótszych, niezależnie od liczby semaforów czy tarcz manewrowych stojących w środku głowicy, bez konieczności używania umieszczonych przy nich przycisków.

Obwody w systemie PB podzielone są na trzy grupy:

  • wybierającą, związaną z automatyzacją nastawiania przebiegów;
  • zależnościową, która odpowiada za bezpieczne prowadzenie ruchu;
  • nastawczą, czyli obwody świateł semaforów i tarcz oraz obwody nastawcze (zwrotnicowe).

Obwody grupy zależnościowej składają się z fragmentów odpowiadających poszczególnym urządzeniom w terenie, przez co system nazywany jest też półblokowym, w skrócie PB. Opisanie działania całego systemu wykraczałoby daleko poza ramy niniejszego tekstu, ale pozwolimy sobie przytoczyć jedno z ciekawszych rozwiązań grupy zależnościowej:

Źródło: T. Mickiewicz, A. Zubkow, 1961, Przekaźnikowe urządzenia nastawcze typu półblokowego, WKiŁ, Warszawa

Przedstawiony powyżej obwód jest zbudowany geograficznie, tzn. odpowiada układowi torowemu stacji. Odpowiednio do rozmieszczenia urządzeń w terenie, są tu włączone zestyki przekaźników odpowiadających za realizację zależności, np. kontroli położenia zwrotnic (Kn+, Kn-) czy torowych poszczególnych odcinków izolowanych (JT, JZ), podobnie jak w obwodach sygnałowych w systemie E. Jednak zamiast przekaźników sygnałowych semaforów są tu włączone cewki przekaźników kontroli sekcyjnej. Jeżeli spełnione są wszystkie zależności, obwód zamyka się zgodnie z geografią przebiegu, szeregowo przez uzwojenia przekaźników KS odpowiadających poszczególnym sekcjom w drodze przebiegu. To z kolei powoduje zamknięcie, ew. utwierdzenie (w przypadku zbliżania się pociągu) poszczególnych sekcji. Osobom zainteresowanym działaniem całości systemu polecamy książkę: T. Mickiewicz, A. Zubkow, 1961, Przekaźnikowe urządzenia nastawcze typu półblokowego, WKiŁ, Warszawa.

Nieco historii

System PB trafił na sieć PKP na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku ze Związku Radzieckiego, gdzie występuje pod nazwą: marszrunto-relejnaja centralizacja. W wersji polskiej zastosowano radzieckie obwody grupy wybierającej i zależnościowej, czyli część logiczną systemu, natomiast obwody świateł, nastawcze i obwody torowe zastosowano analogiczne jak w urządzeniach przekaźnikowych typu E, które w tym czasie rozwijano w kraju. Do budowy systemu użyto przekaźników produkcji krajowej, opracowano też kilka nowych typów przekaźników, głównie RK20xxx, czyli krajowych odmian szwedzkiego przekaźnika JRK. Poniżej widzimy aparaturę grupy zależnościowej i obwodów świateł na przykładowej stacji (z lewej). Natomiast w grupie wybierającej zastosowano krajowe przekaźniki teletechniczne typu RL-2 (z prawej).

tr011 tr012
Jako pulpit nastawczy zastosowano krajowy pulpit kostkowy. Również urządzenia zewnętrzne były takie same jak dla systemu E, np. napędy zwrotnicowe JEA 29 pochodzenia szwedzkiego.

tr013 tr014
tr015
W Związku Radzieckim pierwsza wersja systemu została opracowana pod kierunkiem D.P. Kuskowa (pierwszy patent w 1946 r.) i oddana do eksploatacji w roku 1949 na st. Moskwa Kurskaja-Passażirskaja. Idea stworzenia takiego systemu była prawdopodobnie inspirowana rozwiązaniami amerykańskimi o podobnej funkcjonalności, opracowanymi w latach 30-tych. Pulpit nastawczy był podobny do amerykańskiego, stosowanego systemie Union Route. W późniejszych wersjach marszrunto-relejnej centralizacji zastosowano też część rozwiązań schematowych pochodzących z Union Route.
W tym samym czasie opracowano w ZSRR system bez przebiegowego nastawiania zwrotnic, jedynie z sekcyjnym zwalnianiem przebiegów, w którym prawdopodobnie po raz pierwszy zastosowano rozwiązanie przypominające obwód przekaźników KS z systemu PB, przy czym były to obwody oddzielne dla przebiegów pociągowych i manewrowych oraz obu kierunków jazdy, analogicznie jak obwody sygnałowe w systemie E (w systemie PB jest jeden wspólny obwód KS dla całej głowicy stacji). System ten w wersji TR-23 był budowany również w dawnej Czechosłowacji na początku lat 50-tych, gdzie właśnie w czeskiej stolicy dobiega końca jego eksploatacja na stacji Praha Smichov.

Na filmie można zauważyć, że pulpit nastawczy i przekaźniki przypominają konstrukcje amerykańskie.

Obwody zależnościowe obu rozwijanych równolegle systemów radzieckich zostały ujednolicone w pierwszej połowie lat 50-tych, w wyniku czego przybrały one już postać znaną z naszego systemu PB. W późniejszych latach opracowano nową wersję obwodów utwierdzenia i zwolnienia przebiegów, jaką znamy z polskiego CBP-83. System został też podzielony na typowe bloki łączone geograficznie i w tej wersji był powszechnie stosowany na kolejach ZSRR, jego odmiana występuje też w Czechach.

I co dalej?

Wracając natomiast do naszego eksponatu, prowadzimy obecnie prace renowacyjne, projektowe i montażowe w celu przywrócenia go do stanu czynnego.
tr01 tr02
Systemy przekaźnikowe najlepiej prezentują się w działaniu (jak większość urządzeń srk), planujemy więc uruchomienie eksponatu w powiązaniu z makietą kolejową, nad czym również aktualnie pracujemy.

HISTORYCZNE PRZEKAŹNIKOWE URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM TYPU PB TRAFIŁY DO KOLEKCJI PSMK DZIĘKI DAROWIŹNIE

PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej


Ryczałtowcy nie zapominajcie o weteranach stalowych szlaków!

1-psmk-szablon-2022a Styczeń i luty dla tzw. ryczałtowców stanowią od kilku lat okres rozliczeń z fiskusem. Dlatego tradycyjnie już teraz myśląc o tych, którzy do 1 marca 2022 r. składają zeznania podatkowe, zwracamy się z prośbą o pamięć przy przekazywaniu 1% podatku.

Dlaczego warto przekazać pieniądze właśnie nam? Dlatego, że każdego roku każdy przekazany nam grosz staramy się pomnożyć ku pożytkowi dziedzictwa kultury technicznej kolejnictwa. Dzięki temu 2021 r. był dla nas dobry, bo:

  • 20211103_130008 z 1% podatku uzyskaliśmy kwotę 36 258,50 zł;
  • na remont kolejnej części świetlika hali wachlarzowej (kanały 7-8) 60 000 zł  przekazał nam Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, a kwotą 49 500 zł  wsparł go Samorząd Województwa Łódzkiego
  • ponadto dzięki środkom od Miasta Skierniewice (20 000 zł) przeprowadziliśmy wymianę najbardziej zużytych podkładów znajdujących się w torach 9 i 10 wachlarza;
  • wydłużyliśmy około 70 mb ogrodzenie teren Parowozowni od strony torów szlakowych;
  • kontynuowaliśmy rozbudowę ekspozycji urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  • pracowaliśmy przy lokomotywie spalinowej  Ls60-143, parowozach TKp 6042 i Ty23-273 oraz wagonie towarowym pochodzenia węgierskiego!

W rozpoczynającym się 2022 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych obiektach kompleksu Parowozowni.
Zamierzamy też kontynuować prace przy lokomotywach Ty51-1, Ty23-273, TKp 6042 i Ls60-143 oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.

Aby nas wesprzeć wystarczy w PIT umieścić nasz KRS 0000216091 i wnioskowaną kwotę! Za każdą, choćby najdrobniejszą kwotę w imieniu własnym, Parowozowni i stacjonujących w niej leciwych pojazdów DZIĘKUJEMY!


2021

Jaki był ten rok

dsc_0025 …co darował, co wziął?
Czy nas wyniósł pod niebo,
czy rzucił na dno?

Jak co roku tą trawestacją hitu zespołu „Turbo” rozpoczynamy podsumowanie przebiegu mijającego roku. A był to kolejny już rok, który z powodu przedłużającej się pandemii COVID-19, nastręczał sporo trudności. Czyniąc więc zadość utrwalonej już tradycji i na przełomie 2021 i 2022 roku kreślimy kilka zdań na ten temat. Nie zapominamy w tym miejscu również o podziękowaniach dla WolontariuszyDarczyńców bez których nasza działalność w tych dziwnych czasach z pewnością miałaby znacznie skromniejszy wymiar.

Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2021 pod tym względem należał do bardziej przeciętnych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem 135 343,85 zł.

plan-projekty_realizacja_2021_12
20211103_130008 Tym razem udało się nam zrealizować kosztowny remont świetlika nad stanowiskami numer 7 i 8 hali wachlarzowej. Pochłonął on całą powyżej wspomnianą kwotę. Samorząd Województwa Łódzkiego wsparł go kwotą 49 500 zł, a 60 000 zł przekazał na ten cel Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z 1% podatku pokryliśmy wkład własny oraz koszty dodatkowych (niezbędnych ze względu na stan obiektu) prac budowlanych, a także opłaciliśmy wymaganego prawem inspektora nadzoru budowlanego. W 2022 r., po niezbędnych pracach porządkowych i przearanżowaniu ekspozycji taboru, umożliwi nam to wydłużenie trasy przeznaczonej do samodzielnego zwiedzania.

20210705_143353 20210715_131722 20210727_135139
20210803_095452 20211004_142612 20211019_120643
plan-projekty_realizacja_infografika_kasa_skumulowane_122021

20210810_184302 Urząd Miasta Skierniewice wsparł nas kolejną dotacją opiewającą na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu naszej infrastruktury torowej. Tym razem nie uniknęliśmy kosztów – musieliśmy uzupełnić mocno już nadwątlone zapasy staroużytecznych podkładów. Skorzystaliśmy w tym celu ze sprawdzonego źródła – Zakładu Górniczego „Żabiny” koło Działdowa. Konieczny też był zakup pozostałych materiałów torowych. To wszystko znacznie zwiększyło poniesione w 2021 r. wydatki (do kwoty 39 868,73 zł). Przywiezienie nabytych akcesoriów do Skierniewic otworzyło drogę do kompletnej naprawy kolejnych, najbardziej zdegradowanych fragmentów torów nr 9 i 10 wachlarza. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-ładowarką, bez którego to ciężko byłoby wykonać roboty (korytowanie, układanie podkładów, balastowanie świeżym tłuczniem) zgodnie z założonym planem.

zaladunek_zabiny 20210421_113822 20210425_150534
20210618_110035 20210618_160923 20210618_202229
20210623_101558 20210702_131304 20210715_125333
20210715_142344 20210723_191723 20210724_125100
20210724_170901 20210810_130447 20210810_132955
tory-koszty-rewitalizacji_2021

W 2021 r. prócz szeroko zakrojonych prac związanych z remontami budynków czy torów realizowaliśmy kilka projektów nakierowanych na renowację taboru. Były one finansowane zarówno ze środków zewnętrznych jak i własnych.

dsc_0039 Pierwszym z nich było dokończenie remontu pochodzącego z Węgier wagonu-krytego z 1910 r. 26 października 2020 r. Fundacja BGK przyznała naszemu Stowarzyszeniu grant w kwocie 30 000 zł na realizację projektu: Polak-Węgier dwa bratanki – i do kolei, i do szabli i do szklanki. Upamiętnienie transportu węgierskiej pomocy wojskowej z sierpnia 1920 r. W ramach jego realizacji zaplanowana była nie tylko kontynuacja remontu pojazdu szynowego, ale także jego adaptacja do funkcji wystawowej, bowiem drugim komponentem tego działania było stworzenie wystawy upamiętniającej wydarzenie wspomniane w nazwie zadania. Roboty obejmowały m. in. piaskowanie konstrukcji i jej antykorozyjne zabezpieczenie, ułożenie nowego oszalowania pojazdu, ułożenie nowej podłogi i nowego dachu. Uzupełnione zostały brakujące elementy pomostu dla hamulcowego. Wiele innych elementów naprawiono a w kilku przypadkach dorobiono i zamontowano części nowe. Równolegle staraliśmy się pozyskać środki na kontynuację remontu w jak największym zakresie. .
Prace trwały 1 ½ roku. Były prowadzone ze starannością należną zabytkowemu pojazdowi.

116853450_1828280803981102_1675197401229177858_n 117037002_1828281087314407_8130135239529936301_n dscf2434
dscf2437 20210213_122530 marzec-2021
20210718_122906 20210828_152258 20211012_144310
20211018_123108 20211107_133418 20211107_141649
img_20210807_141028 dsc_0012 dsc_0025
Równolegle do prac przy wagonie trwało przygotowywanie wystawy przewidzianej do eksponowania w nim i jego otoczeniu.
01-plansza-startowa_v 03-trochc499-geopolityki 04-mknc485-pociagi-doookoc582a-c59bwiata 05-polak-wc499gier-e28093-dwa-bratanki 06-mapa-plansza
Całkowita wartość projektu to 45 460,18 zł, z czego 39 000 zł pochodziło z różnych środków zewnętrznych.

20210821_120919 Po kilku latach przerwy powróciliśmy do idei obozów wolontariackich realizowanych dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. W miesiącach sierpień-październik 2021 r. głównie podczas weekendowych spotkań realizowaliśmy prace obejmujące karczowanie roślinności oraz porządkowanie zaplecza hali wachlarzowej i zasieków węglowych. Bardzo ważnym punktem zaplanowanych działań było uzupełnianie szyb w wysoko położonych oknach hali wachlarzowej wykonywane z podnośnika koszowego. Jest o tyle istotne, że nic tak nie obniża estetyki obiektu, jak braki w jego oszkleniu. Jednak realizacja tego projektu to nie tylko materialne efekty – cieszyły nas tu szczególnie odbudowane więzi z uczestnikami poprzednich podobnych działań wolontariackich oraz pozyskanie nowych wolontariuszy. Na realizację tego zadania ponieśliśmy wydatki w kwocie 15 801,60 zł, z czego 9 320 zł pochodziło z dofinansowania NID.

20210821_155349 20210912_110917 20210912_155211
20211002_114734 20211002_165408 20211003_142342
20211016_134636 20211017_115117 20211022_163543
20211001_165416 20211001_171111 20211001_173331
Ostatnim akordem realizacji projektu była wycieczka studialna, z jednej strony mająca charakter dydaktyczny, z drugiej zaś była formą dodatkowego podziękowania dla wolontariuszy za udział w pracach. W jej trakcie zostały odwiedzone przede wszystkim obiekty związane z szeroko pojętą techniką: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, pierwszy na świecie most spawany i Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach oraz Park Romantyczny w Arkadii.
20211024_105950 20211024_115853 20211024_121107
20211024_125557 20211024_140731 20211024_152810

W 2021 r. łącznie od grantodawców i darczyńców otrzymaliśmy blisko 178 000 zł, głównie na cele związane z rewitalizacją Parowozowni. W ten sposób środki z 1% (Urzędy Skarbowe przelały nam ponad 36 258 zł) pomnożyliśmy blisko 5-krotnie!

Z własnych środków kontynuowaliśmy kompleksowe prace renowacyjne w stosunku do szerokotorowego Ty23-273. Ponadto były prowadzone prace wykończeniowe przy lokomotywie Ls60-143.
ls60-143-by-matfre 20211003_151659

20211009_113330 Bez wsparcie zewnętrznego kontynowania była rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) i poprawa jej estetyki. Pracowaliśmy nad nastawnicą suwakową z dawnej warszawskiej „kolejówki”, semaforem karzełkowym oraz kolejną nastawnicą kluczową. Ponadto pomieszczenie opuściły kolejne elementy przeznaczone na ekspozycję urządzeń związanych z telefonią kolejową oraz likwidacji uległ dawny kantorek magazyniera. Umożliwiło nam to przearanżowanie wystawy. Rozpoczęliśmy też rozprowadzanie nowej instalacji elektrycznej umożliwiającej wreszcie stałe zasilanie eksponatów. Zapoczątkowaliśmy również budowę ścianki oddzielającej salę z eksponatami od klatki schodowej prowadzącej na strych i do piwnicy.

12062021 178235273_457573848809722_4501664518615435795_n 243053553_3128509594085375_1005580178444594115_n
200321_03 244988406_3137660273170307_350759853055084984_n 29052021b
29052021c karzec58201 karzec58202

Także we własnym zakresie kontynuowaliśmy prace przy rozbudowie działu urządzeń telekomunikacji kolejowej. Na swoje docelowe miejsce trafiły wielkogabarytowe elementy składowane dotąd na wystawie usrk. Prowadzone też był drobne prace uzupełniające ekspozycję oraz działania koncpecyjne.

ks04 W 2021 r. nasze zbiory wzbogaciły się o kilka istotnych eksponatów. Pierwszym z nich był wagon typu Di21 (Cid21) przekazany nam przez wspomagająca nasze działania od lat skierniewicką firmę FAC Rail. Nasz nowy eksponat został zbudowany w 1922 r. w Waggon-Fabrik A.G. w Uerdingen. Pozostałe, nowe ważne eksponaty, dotyczyły naszego wyróżnika, jakim jest wystawa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ze stacji Grabowo do naszej do kolekcji trafiły niemal kompletne scentralizowane mechaniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym z lat 1950. Unikatowy pulpit nastawczy tupu AC10 stanowił natomiast element urządzeń przekaźnikowych typu E na nastawni Ls5 w Lesznie.

249059367_4716714018379414_274993340943159535_n 20210701_131357
20210701_130241 20210702_135525 20210702_135735

pulpet013 Rok 2021 obfitował ponadto w działania uatrakcyjniające ofertę Parowozowni, zwłaszcza tą skierowaną do najmłodszych. Po kilku latach pracy udało się uruchomić symulator lokomotywy spalinowej SM42 oparty na oprogramowaniu „MaSzyna” – Symulator Pojazdów Szynowych oraz na posiadanym przez nas szkoleniowym pulpicie z wspomnianej jednostki taborowej. W swojej pierwotnej lokalizacji stanowisko współpracowało z aparaturą hamulcową oraz wyposażeniem elektrycznym lokomotywy. Jego stelaż pospawany był niezbyt estetycznie, natomiast wykonany prowizorycznie z płyty wiórowej górny panel mierników, nie przypominał w niczym oryginału. Brakowało również wielu bardzo ważnych elementów wyposażenia stanowiska maszynisty (w tym przede wszystkim zaworu hamulca zespolonego, prędkościomierza, panelu syren, przycisków nożnych i innych). Skompletowanie jego dość znacząco wydłużyło czas realizacji projektu ze względu niedostępność potrzebnych części. Wspomniany na wstępie symulator udostępniany był w trakcie klasycznych Dni Otwartych. Ponadto pozyskane zostały elementy umożliwiające stworzenie w przyszłości kolejnych tego typu urządzeń (m.in. jednostek elektrycznych serii ED74).

pulpet02 pulpet07 pulpet08
pulpet09 pulpet010 pulpet011
199093113_5666064126798115_2146376255435513847_n

makieta-2021 W 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad kolejną atrakcją docelowo skierowaną do najmłodszych – makietą kolejową w skali H0. Spośród kilku posiadanych takich artefaktów różnych wielkości i różnych podziałek modelarskich postanowiliśmy dostosować do prezentacji tę pochodzącą z dawnego Technikum Kolejowego w Łodzi. Z jednej strony jest ona największą w naszych zasobach, z drugiej zaś jako była pomoc dydaktyczna najlepiej się wpisuje w profil naszej placówki o charakterze paramuzealnym i będzie mogła pełnić rolę nie tylko rozrywkową. W minionym roku została ona ustawiona w docelowym pomieszczeniu i rozpoczęła się jej adaptacja do naszych potrzeb i oczekiwań.

172260013_1948769088611199_6692254868669593631_n 171973338_1948768988611209_8648542524206974480_n 260292104_6490049454399574_6045638922256723747_n
260338345_6490190391052147_7523245269300381367_n 260641574_6490162137721639_6240694614552688074_n 260762418_6490190401052146_7246224328933222970_n

Nasza Ropuszkowa Kolej Ogrodowa w mijającym roku osiągnęła pewną stabilizację. Jej wyposażenie zostało uzupełnione o drewnianą parowozownię, napędy zwrotnicowe i latarnie oraz elektrownię je zasilające.

146238048_1107816239723398_4318871286820644033_n 189819885_3035503416719327_8460997528993770077_n 193108796_3035503426719326_3104704545557746454_n 193137803_3035503350052667_8277387394836240901_n 194204414_3035503393385996_708731015275302305_n 204137218_1199903503848004_1373733309242628825_n

W 2021 r. odwiedziło nas 2377 osób (ponad 100% wzrost względem feralnego 2020 r.), które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. Planowaliśmy organizować też jak co roku lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, plenery fotograficzne i szereg innych imprez kulturalnych. Niestety panująca pandemia mocno ograniczyła nasze możliwości w tej mierze. Rzutowała też na bardzo niską liczbę gości obiektu działającego w reżimie sanitarnym. Tę działalność, jeśli pozwoli sytuacja epidemiczna, będziemy próbowali kontynuować w normalnym zakresie również w roku 2022.

chzzk_2020 W dziedzinie współpracy z innymi zagranicznymi organizacjami o podobnej do naszej specyfice rok 2021 były trudny. Z racji sytuacji pandemicznej nasze działania przeniosly się wyłącznie do rzeczywistości wirtualnej. Ze względu na wspólne silne zainteresowania, przede wszystkim kontynuowaliśmy bardzo ożywione kontakty z czeskim stowarzyszeniem Chornický železniční klub funkcjonującym na Morawach i specjalizującym się w ochronie historycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Obejmowała ona wymianę wiedzy, a także pomoc w kompletowaniu eksponatów. Podtrzymywaliśmy też serdeczne stosunki z kolegami z towarzystwa Eisenbahnfreunde Gera – realizującego swe działania w historycznej parowozowni zlokalizowanej w niemieckim mieście bliźniaczym Skierniewic – Gerze.

Wszystkim naszym darczyńcom oraz partnerom w imieniu Członków i Wolontariuszy PSMK oraz znajdujących się w naszej pieczy zabytków kolejnictwa jeszcze raz DZIĘKUJEMY!

Mecenasi działań PSMK w 2021 r.

dotacje-na-plus_c3a9-01 wuoz_lodz_aktualne Urząd Miasta Skierniewice mkidn_kolor nid_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo LOGO CMYK - wszystkie   bgk-fundacja-rgb-01 PKP PLK - zarządca narodowej sieci kolejowej agentools facrail leancraft 1 procent podatku


Ćwiczenia psów ratowniczych w Parowozowni

pieski2021 Staramy się, by Parowozownia służyła nieodpłatnie jak najliczniejszym grupom społecznym, a zwłaszcza innym organizacjom pozarządowym. Od kilku lat co najmniej raz w roku przybywają do na swoje ćwiczenia psów ratowniczych druhowie z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Justynów.
W mroźną niedzielę 12 grudnia 2021 r. wnętrze hali wachlarzowej ponownie wypełniało radosne poszczekiwanie. Tym razem oprócz justynowskiej ekipy stawiły się także Psy Ratownicze OSP Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego. Nasz liczący ponad 3 ha teren pełen różnych zakamarków to idealne środowisko ćwiczeń z zakresu poszukiwania zaginionych ludzi.

Druhom z obu OSP dziękujemy za sympatycznie spędzone kilka godzin – do zobaczenia w przyszłym roku!