Statut Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei

Tekst jednolity, przyjęty uchwałą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2016 roku.

Załączniki

Statut Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Koleitekst jednolity przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23.05.2016 r., dokument w formacie pdf
Deklaracja członkowskadla osób chcących przystąpić do stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych – miasto stołeczne Warszawa.

§3

 1. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
 2. Powoływane oddziały terenowe rozpoczynają działalność po ujawnieniu we właściwym rejestrze publicznym.

§4

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz współdziałaniu z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze i programie działania lub popierającymi cele Stowarzyszenia.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA, DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 §6

 1. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na rzecz ogółu społeczności poprzez działania o charakterze obywatelskim i obejmuje swym zakresem następujące zadania publiczne:
  1. kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. turystykę i krajoznawstwo,
  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. naukę i edukację, oświatę i wychowanie.
 2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  1. popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,
  2. popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,
  3. podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem,
  4. podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji wojskowej w kolejnictwie oraz tradycji jednostek Wojska Polskiego wykorzystujących kolej,
  5. popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,
  6. prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,
  7. gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,
  8. konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,
  9. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,
  10. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu.

 §7

 1. Cele określone w §6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i urządzeń kolejowych, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, Wojskiem Polskim, z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Stowarzyszenie zakresie działania,
  2. inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków i działań popularyzatorskich w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia,
  3. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez i szkoleń,
  4. wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,
  5. współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej,
  6. współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
  7. działalność w zakresie turystyki kolejowej dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych poznawaniem zabytków kolejnictwa, także z wykorzystaniem zabytkowych pojazdów kolejowych,
  8. konserwację, utrzymanie oraz prezentację zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,
  9. użytkowanie i utrzymanie zabytkowego Zespołu Lokomotywowni w Skierniewicach przy ul. Łowickiej 1 zwanego dalej Parowozownią Skierniewice (nr rejestru zabytków d. województwa skierniewickiego 964 A) w celu ochrony dóbr kultury i opieki nad zabytkami oraz przystosowanie Parowozowni Skierniewice do pełnienia funkcji ogólnodostępnej placówki o charakterze ekspozycji muzealnej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 3. Zakres oraz zasady prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych (zasada non-profit).
 5. Stowarzyszenie ogłasza sprawozdania merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności pożytku publicznego. Sprawozdania te sporządzane są i ogłaszane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. honorowych,
  3. wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, który ukończył 18 lat, pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można zostać również mając ukończone 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i z zastrzeżeniem nie korzystania z biernego prawa wyborczego.

§10

 1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§11

 1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne identyfikujące się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Główny Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Możliwe jest członkostwo wspierające na czas oznaczony.
 3. Członkiem wspierającym może zostać członek zwyczajny w porozumieniu
  z Zarządem Głównym, i na mocy uchwały Zarządu Głównego, w przypadku gdy osoba będąca takim członkiem zwyczajnym zalega z opłacaniem składek członkowskich przez ponad dwa lata.
 4. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jako członek wspierający działa za pośrednictwem określonego przez siebie przedstawiciela.

§12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, obywatel polski lub cudzoziemiec.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 §13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
  3. korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia,
  4. brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i korzystać z majątku Stowarzyszenia, na zasadach określonych w dalszej części Statutu i odpowiednich regulaminach,
  5. używać odznaki Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy – obywatel polski ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

Członek honorowy – cudzoziemiec ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 1. Do członków Stowarzyszenia poniżej 18 roku życia stosuje się postanowienie §9 ust. 2 odpowiednio.
 2. Członek wspierający – osoba fizyczna, ma prawo:
  1. uczestniczyć w określonych przez Zarząd Główny imprezach i działaniach Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,
  2. korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia.

Członek wspierający – osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ma prawo:

 1. uczestniczyć, poprzez swoich przedstawicieli, w określonych przez Zarząd Główny imprezach i działaniach Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,
 2. korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia.

 §14

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:
  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności związanej z funkcjonowaniem zabytkowej Parowozowni Skierniewice,
  3. propagować idee Stowarzyszenia,
  4. opłacać składkę członkowską,
  5. w użytkowaniu mienia Stowarzyszenia przestrzegać odnośnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.
 2. W ramach opłacania składek członkowskich możliwe jest ekwiwalentne świadczenie pracy, której wykonanie jest potrzebne Stowarzyszeniu, a która nie stanowi realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 3. Działanie jak w ustępie 2 następuje na pisemny i umotywowany wniosek zainteresowanego, za zgodą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia są obowiązani:
  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. popierać działalność Stowarzyszenia,
  3. opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości i terminach.
 5. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są obowiązani:
  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. propagować cele Stowarzyszenia i wspierać ich realizację.

§15

 1. Przynależność członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje:
  1. z dniem otrzymania przez Zarząd Główny pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2. z dniem skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej dwa lata, mimo pisemnego upomnienia, wystosowanego przez Zarząd Główny,
  3. z dniem wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem  właściwego organu Stowarzyszenia,
  4. z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
 2. Członkostwo wspierające ustaje:
  1. z dniem otrzymania przez Zarząd Główny pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2. z dniem upłynięcia zadeklarowanego czasu członkostwa wspierającego,
  3. z dniem skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Przynależność członka honorowego do Stowarzyszenia ustaje:
  1. z dniem otrzymania przez Zarząd Główny pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  2. z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego uchwały o odebraniu godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  3. z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
 4. Z działalności wolontariuszy Stowarzyszenie może korzystać na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 §16

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.

§17

 1. Członkami władz naczelnych Stowarzyszenia mogą być członkowie honorowi i zwyczajni – obywatele polscy.
 2. Władze naczelne Stowarzyszenia mogą uchylać uchwały władz Oddziału, gdy uchwały te są sprzeczne z postanowieniami Statutu lub wykraczają poza uprawnienia władz oddziału nadane zgodnie ze Statutem.
 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Główna Komisja Rewizyjna a także Komisje Rewizyjne Oddziałów są niezależne od Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziałów.
 5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnych Oddziałów nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Zarządu Oddziałów ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządów Oddziałów, Komisji Rewizyjnych Oddziałów nie mogą pełnić tych funkcji, o ile byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnych Oddziałów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie Stowarzyszenia jedynie zwrot uzasadnionych kosztów, natomiast ich działalność opiera się na nieodpłatnej pracy społecznej, zgodnie z §5 Statutu.
 8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego są uprawnieni do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 9. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór przewidzianych Statutem władz Stowarzyszenia na nową kadencję,
  5. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
  6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
  7. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  9. uchwalanie zasad ustalania wysokości składki członkowskiej,
  10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  11. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku nieruchomego, z zastrzeżeniem §36,
  12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  13. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia,
  14. podejmowanie uchwały o powołaniu lub nie powołaniu na nową kadencję Sądu Koleżeńskiego.
 4. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 5. O terminie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia członków na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
 6. Na złożony do Zarządu Głównego pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o tematyce spraw, dla których zostało zwołane oraz o proponowanym porządku obrad zawiadamia Zarząd Główny na co najmniej 10 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD GŁÓWNY

§19

 1. Zarząd Główny składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. W przypadku, gdy w trakcie kadencji odejdzie z funkcji członka Zarządu Głównego taka liczba osób, że przy kooptacji nie można spełnić warunku określonego w §17 ust 9, Zarząd Główny w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się wymaganej liczby członków pochodzących z wyboru, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu obsadzenia wakujących miejsc, na resztę trwania kadencji.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa lub w jego zastępstwie przez Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 §20

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. sporządzanie preliminarza wydatków, o ile możliwe jest zaplanowanie wpływów,
 6. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz komisji problemowych,
 7. przyjmowanie i skreślanie członków,
 8. rozpatrywanie wniosków Członków o ekwiwalentnym świadczeniu składki członkowskiej,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zgodnie z §18 ust. 6 Statutu – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 10. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, z wyłączeniem regulaminów zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Członków,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §18 ust. 3, lit. k) oraz §36 Statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia,
 13. udzielanie członkom i wolontariuszom Stowarzyszenia lub osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem upoważnień i pełnomocnictw do wykonania określonych w pełnomocnictwie czynności wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. Zakres pełnomocnictwa Zarząd Główny każdorazowo określa w formie uchwały i podaje w wydanym pełnomocnictwie, przy czym wydanie pełnomocnictwa może wynikać wyłącznie z kompetencji Zarządu Głównego określonych w Statucie Stowarzyszenia.

 §21

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej połowa liczby jego członków.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku nie uczestniczenia Prezesa w posiedzeniu – oświadczenie Prezesa złożone na piśmie do protokołu, w terminie 14 dni od daty odbycia posiedzenia.

§22

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

 §23

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin opracowany i przyjęty przez Zarząd Główny, a następie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków .
 2. Członek Zarządu Głównego odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego statutu, chyba, że nie ponosi winy. Jeżeli szkoda ta została wyrządzona przez kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
 3. Członek Zarządu Głównego wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§24

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków i wybiera ze swego grona: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. W przypadku, gdy w trakcie kadencji odejdzie z funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej taka liczba osób, że przy kooptacji nie można spełnić warunku określonego
  w §17 ust 9, Zarząd Główny w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się wymaganej liczby członków pochodzących z wyboru, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu obsadzenia wakujących miejsc, na resztę trwania kadencji.
 3. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym opłacania składek członkowskich. Wykonując swe zadania kontrolne, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do:
  1. otrzymania od Zarządu Głównego wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  2. otrzymania od członków Zarządu Głównego pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 4. Główna Komisja Rewizyjna w zakresie swoich obowiązków formułuje wnioski, które przedkłada Zarządowi Głównemu do realizacji.
 5. Główna Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności i stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 6. Organizację i tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany i przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną, a następie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
 7. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego statutu, chyba, że nie ponosi winy. Jeżeli szkoda ta została wyrządzona przez kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
 8. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
 9. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o nie powoływaniu Sądu Koleżeńskiego, do zakresu kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia §25 ust 2 i 3 oraz §26 Statutu Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§25

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 7 członków i wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę i Sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
 3. Sąd Koleżeński podejmuje decyzję o rozpatrzeniu i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia niezależnie od innych władz Stowarzyszenia, a wyłącznie na wniosek zainteresowanych członków Stowarzyszenia.

§26

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach i obowiązkach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 2. Od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński przysługuje stronom odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w spornej sprawie jest ostateczna.
 3. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin opracowany i przyjęty przez Sąd Koleżeński, a następie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków .

Rozdział V

ODDZIAŁY TERENOWE

 §27

 1. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości, w której (lub w pobliżu której) zamieszkuje lub pracuje co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny.

 §28

 1. Władzami Oddziału Terenowego są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz Oddziału Terenowego trwa 3 lata i trwa odpowiednio do kadencji władz Stowarzyszenia.
 3. Postanowienia §17 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

 §29

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału i Członków Oddziału,
  6. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 §30

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału  przed zakończeniem kadencji.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków oddziału co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

 §31

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:
  1. na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
  2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia zrzeszonych w Oddziale.
 2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie 10 dni od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§32

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
  1. z głosem decydującym – członkowie zrzeszeni w Oddziale,
  2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§33

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

 §34

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz,
  4. uchwalanie okresowych planów działania oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
  5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji problemowych,
  6. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
  7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem § 36 Statutu.
  8. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 §35

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i opłacania składek członkowskich. Wykonując swoje zadania kontrolne, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału są uprawnieni do:
  1. otrzymania od Zarządu Oddziału wszelkich dokumentów dotyczących działalności Oddziału Terenowego Stowarzyszenia,
  2. otrzymania od członków Zarządu Oddziału pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania wraz z oceną działalności Oddziału i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
  4. Komisja Rewizyjna Oddziału w zakresie swoich obowiązków formułuje wnioski, które przedkłada Zarządowi Oddziału do realizacji.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
  6. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin pracy.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 §36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
  1. składek członkowskich,
  2. przewidzianych prawem form pomocy publicznej,
  3. darowizn, spadków i zapisów,
  4. wpływów ze statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  5. wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
  6. odsetek bankowych,
  7. zbiórek publicznych organizowanych na podstawie odrębnych przepisów,
  8. odpisów z podatku tworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  9. pożytków z majątku.
 3. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jakichkolwiek członków, członków organów Stowarzyszenia oraz osób zwanych dalej „osobami bliskimi”, z którymi wymienieni członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jakichkolwiek członków, członków organów Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jakichkolwiek członków, członków organów Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
  4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§37

 1. Dla ważności pism dotyczących majątku lub działalności programowej Stowarzyszenia wymagane są podpisy:
  1.  dwóch członków Zarządu Głównego lub
  2. osoby upoważnionej w zakresie określonym upoważnieniem uchwalonym przez Zarząd Główny lub
  3. pełnomocnika w zakresie określonym pełnomocnictwem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Dla ważności pism dotyczących bieżącego zarządzania Stowarzyszeniem wymagany jest podpis:
  1. Członka Zarządu Głównego zajmującego się sprawą merytorycznie, któremu zajmowanie się sprawą powierzył Zarząd Główny lub
  2. osoby upoważnionej w zakresie określonym upoważnieniem uchwalonym przez Zarząd Główny lub
  3. pełnomocnika w zakresie określonym pełnomocnictwem uchwalonym przez Zarząd Główny.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§38

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 §39

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
Na górę strony