1,5% dla PSMK

2023

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od 35 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od blisko 15 lat. Od 2023 r. – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1,5% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy przede wszystkim na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Ponieważ od 2019 r. zmienił się sposób składania rocznych zeznań podatkowych szczególnie apelujemy do Państwa o skorzystanie z przysługującego prawa przekazania 1,5% podatku i uwzględnienia PSMK w formularzu wypełnionym przez Urząd Skarbowy. Aby nas wesprzeć wystarczy w akceptowanym lub wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Bardziej szczegółowo o przekazywaniu 1,5% za pomocą platformy Twój e-PIT piszemy tutaj.

Dzięki Państwa życzliwości w 2022 r. uzyskaliśmy kwotę 41 959,80 zł zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty mają charakter orientacyjny i mogą ulec pewnym korektom).

Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2022 pod tym względem należał do bardziej przeciętnych. Na zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem 57 230,57 zł.

317618140_2529496850526157_4272520900957174638_n Tym razem udało się nam pozyskać fundusze na ukończenie zapoczątkowanego kilka lat temu remontu dachu tzw. przybudówki łowickiej, czyli najstarszej części hali wachlarzowej. W jego trakcie do szczęśliwego finału dotarło pełne pokrycie go nową papą. Pochłonął on całą powyżej wspomnianą kwotę. Samorząd Województwa Łódzkiego wsparł go kwotą 50 000 zł. Z 1% podatku pokryliśmy wkład własny oraz koszty dodatkowych (niezbędnych ze względu na stan obiektu) prac budowlanych, a także opłaciliśmy wymaganego prawem inspektora nadzoru budowlanego. W kolejnym etapie działań planujemy wykonanie posadzek, odtworzenie tynków oraz instalacji elektrycznej.

Koniec prac torowych 2022 Również w 2022 r. Urząd Miasta Skierniewice wsparł nas dotacją opiewającą na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu naszych torów. Wykorzystując te środki oraz posiadane już materiały naprawiliśmy najbardziej zdegradowane fragmenty torów nr 7 i 8 wachlarza. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-ładowarką. Koszty tych prac ostatecznie zamknęły się kwotą 27 466,57 zł. Kwotę 7 466,57 zł wkładu własnego zapewniliśmy z 1% podatku należnego za 2021 r.

20220713_170339 W 2022 r. prócz szeroko zakrojonych prac związanych z remontami budynków czy torów realizowaliśmy kilka projektów związanych z renowacją taboru. Pierwszym z nich było dokończenie gruntownej renowacji polskiej lokomotywy spalinowej Ls60-143 z 1963 r. Główny jednak nacisk został położony na prace przy polskiej węglarce dwuosiowej wyprodukowanej w 1927 r. przez Zakłady Ostrowieckie. Na te ostatnie działania przyznała naszemu Stowarzyszeniu grant jedna z fundacji korporacyjnych. Po demontażu poszycia, roboty ślusarskie wykonane przez specjalistyczny warsztat ujawniły pewne problemy ze stanem eksponatu, co niewątpliwie wydłuży czas jego pełnej rewitalizacji.

302712157_2446095432199633_2832852788580135918_n Również w 2022 r. w miesiącach sierpień-październik realizowaliśmy idę obozów wolontariackich wspartych z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. Nakierowane one były na karczowanie roślinności oraz porządkowanie terenu Parowozowni. W ich trakcie udało się również uzupełninić szyb w wysoko położonych oknach hali wachlarzowej wykonywane z podnośnika koszowego. Koszt realizacji tego zadania to 28 949,00 zł, z czego 13 199,00 zł/strong> to wkład własny PSMK.

Aparat blokowy nastawnicy scentralizowanej po renowacji Także na wystawie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) w 2022 r. prowadziliśmy prace wsparte ze środków zewnętrznych. Dzięki wsparciu Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” ich zakres odznaczał się wyjątkową skalą. Ich efektem są odremontowane nastawnica kluczowa produkcji zakładów Fiebrandt z Bydgoszcz, latarnia zwrotnicowa towarzysząca napędowi VES oraz aparat blokowy współpracujący z nastawnicą suwakową, a także porządne zestawy tabliczek dla dźwigni wielu urządzeń. Renowacji poddaliśmy także część okien pomieszczenia mieszczącego wystawę oraz uzupełniliśmy jej wyposażenie warsztatowe.

W 2022 r. łącznie od grantodawców i darczyńców otrzymaliśmy 140 709,80 zł, głównie na cele związane z rewitalizacją Parowozowni. W ten sposób środki z 1% (Urzędy Skarbowe przelały nam 41 959,80 zł) pomnożyliśmy ponad trzykrotnie!

Tak wykorzystaliśmy w 2022 r. Państwa 1%
Dotacja Wartość realizowanego projektu Wkład własny pochodzący z 1%
Remont dachu tzw. przybudówki łowickiej hali wachlarzowej (wsparty przez Województwo Łódzkie)       56 000,57 zł       7 230,57 zł
Odbudowa wagonu-węglarki z 1927 r. (wsparta przez jedną z fundacji korporacyjnych)  16 484,53 zł       8 484,53 zł
Rewitalizacja torów nr 7-8 zlokalizowanych przed halą wachlarzową (wsparta przez Miasto Skierniewice)       27 466,57 zł       7 466,57 zł
Obozy wolontariackie (obejmujące m.in. szklenie budynków i porządkowanie Parowozowni, wsparte przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) 28 949,00 zł    13 199,00 zł
Rozbudowa i poprawa estetyki wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (wsparta przez Fundację Orlen)       10 579,13 zł       5 579,13 zł
SUMA    140 709,80 zł zł  41 959,80 zł

Z własnych środków kontynuowaliśmy prace renowacyjne w stosunku do szerokotorowego Ty23-273.

316955993_3469328593336805_8939504005678507693_n W drugiej połowie roku rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) kontynowana była na nasz koszt. Pracowaliśmy nad dwoma nastawnicami z dawnej warszawskiej „kolejówki”. Zakończyliśmy prace nad napędem zwrotnicowym VES – teraz jest on i zespoloną z nim latarnia rozjazdową sterowany za pomocą nastawnicy suwakowej. Rozpoczęliśmy też działania mające na celu rozszerzenia ekspozycji o elementy związane z urządzeniami przekaźnikowymi typu PB. Podjęliśmy też przygotowania do powiększenia przestrzeni zajmowanej przez opisywaną tym miejscu wystawę.

byczysymulator W aspekcie tworzenia atrakcji skierowanych do najmłodszych rok 2022 nie obfitował w spektakularne wydarzenia. W fazie budowy był kolejny symulator lokomotywy – tym razem elektrowozu ET22. Prace przy makiecie kolejowej w skali H0 spowolniły ze względu na zobowiązania edukacyjne i zawodowe osoby je koordynującej. Uruchomione w poprzednich latach symulator lokomotywy spalinowej SM42 oraz Ropuszkowa Kolej Ogrodowa w mijającym roku osiągnęły stan stabilizacji.

309374709_589057686345590_7171381079459391283_n W 2022 r. odwiedziło nas 4935 osób (ponad 100% wzrost względem 2021 r.), które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. W minionym sezonie też został odnotowany rekord frekwencyjny – w trakcie Kolejowej Nocy Muzeów odwiedziło nasz obiekt 1239 osób (a więc więcej niż w całym pandemicznym 2020 r.). Drugim szczególnie „obleganym” wydarzeniem był Nadzwyczajny Dzień Otwarty okazji 35-lecia naszego Stowarzyszenia, który przyciągnął 599 osób.

W rozpoczynającym się 2023 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych obiektach kompleksu Parowozowni.
Ponadto zamierzamy też kontynuować prace przy lokomotywach Ty51-1, Ty23-273 i TKp 6042 i Ls60-143 oraz wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej, a także przy symulatorach lokomotyw i makiecie.
Wyciągając wnioski z obserwacji w 2022 r. planujemy w okresie maj-październik 2023 r. rozbudować prawie dwukrotnie naszą ofertę dla turystów indywidualnych i objąć naszymi Dniami Otwartymi całe pierwsze weekendy miesiąca.


2022

Poniżej zamieszczamy wymagane prawem sprawozdania za 2022 r. opublikowane w ustawowym terminie w bazie Narodowego Instytutu Wolności.


Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach opublikowane również (za ostanie lata) w bazie Narodowego Instytutu Wolności.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony