Regulamin zwiedzania parowozowni w czasie trwania Dni Otwartych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania Dni Otwartych oraz innych imprez organizowanych na terenie Parowozowni Skierniewice wszystkich Gości Parowozowni obowiązuje niniejszy regulamin.

 1. Uczestnicy zwiedzania lub innych imprez są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami regulaminu przed wejściem na teren Parowozowni i bezwzględnego ich przestrzegania.
 2. Wejście na teren parowozowni jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Służby organizatora mają prawo odmówić wstępu na teren lub usunąć z terenu Parowozowni osoby nie przestrzegające regulaminu.
Zasady zwiedzania Parowozowni
 1. Uczestnicy zwiedzania przebywają na terenie Parowozowni na własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich roszczeń pod adresem organizatora, mogących wyniknąć z nieprzestrzegania regulaminu zwiedzania.
 2. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieci. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać Parowozownię tylko w towarzystwie osób dorosłych biorących za nie odpowiedzialność.
 3. Zwiedzanie obiektu odbywa się wyłącznie pod opieką przewodników (przedstawicieli organizatora) w zwartych grupach liczących maksymalnie 30 osób.
 4. Uczestnicy zwiedzania są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń organizatora (przewodników oprowadzających grupy).
 5. Parowozownia jest obiektem przemysłowym, zachowanym w stanie odpowiadającym realiom historycznym – poruszając się po terenie należy uważnie spoglądać pod nogi oraz zwracać uwagę na wystające elementy taboru i urządzeń technicznych.
 6. Tabor i urządzenia techniczne oraz instalacje mogą być zakonserwowane lub pokryte środkami eksploatacyjnymi (smary itp.); nie należy dotykać obiektów, które nie zostały przez organizatora przygotowane do celów demonstracyjnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zabrudzenia obuwia i odzieży oraz rzeczy osobistych wynikające z przemysłowego charakteru terenu, urządzeń technicznych i taboru.
 8. Osoby uczestniczące w zwiedzaniu Parowozowni Skierniewice są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku, tak jak w miejscu publicznym.
 9. Uczestnicy zwiedzania są zobowiązani do poszanowania mienia publicznego i prywatnego oraz zachowania porządku wokół siebie.
 10. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Parowozowni zabrania się:
  1. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie Parowozowni po spożyciu alkoholu;
  2. wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  3. wnoszenia i posiadania płynów i napojów w opakowaniach szklanych;
  4. przebywania w stroju ograniczającym pole widzenia, mogącym zaplątać się w elementy urządzeń i instalacji lub utrudniającym pewne stąpanie po zróżnicowanym podłożu – poza przypadkami dopuszczonymi indywidualnie przez organizatora i wynikającymi z charakteru wizyty/imprezy;
  5. wprowadzania psów i innych zwierząt; psy w kagańcu mogą pozostać na uwięzi przy wejściu do obiektu, w miejscu wyznaczonym przez organizatora;
  6. jazdy rowerami i innymi pojazdami na terenie obiektu.
  7. wchodzenia na torowiska nie posiadające utwardzenia z płyt betonowych, poza rejonem wystawy taboru (jeżeli wystawa jest urządzona),
  8. wchodzenia lub przechodzenia przez/na urządzenia nie przeznaczone do tego (płoty, parkany, wygrodzenia, urządzenia techniczne, tabor muzealny oraz czynny),
  9. wchodzenia na inne obszary nie przeznaczone dla uczestników,
  10. przechodzenia i przebiegania przed poruszającymi się pojazdami kolejowymi i drogowymi,
  11. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  12. odłączania się od grupy i samowolnego poruszania po terenie.
 11. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu Parowozowni.
 12. Na terenie Parowozowni ze względów przeciwpożarowych obowiązuje zwiedzających całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
 13. Na teren obiektu nie będą wpuszczane pojazdy samochodowe poza pojazdami uprawnionymi przez organizatora.
Inne postanowienia
 1. W czasie odwiedzin w Parowozowni nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności handlowej lub gastronomicznej, zbiórek pieniężnych, działań aktywizacyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z organizatorem.
 2. Służby porządkowe organizatora posiadają identyfikatory.
 3. W zakresie utrzymania porządku organizator współpracuje z Policją, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei.
 4. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje rozstrzygające podejmuje organizator.
Na górę strony