Testowa 1.5%

2024

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, od 35 lat działające na rzecz ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od blisko 15 lat. Od 2023 r. – zgodnie z prawem – macie Państwo możliwość przeznaczyć 1,5% swojego podatku na pomoc w ratowaniu kolejowych zabytków.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystamy przede wszystkim na poprawę stanu budynków Parowozowni Skierniewice (głównie naprawy dachów) oraz na prace związane z naszymi zabytkowymi eksponatami.

Ponieważ od 2019 r. zmienił się sposób składania rocznych zeznań podatkowych szczególnie apelujemy do Państwa o skorzystanie z przysługującego prawa przekazania 1,5% podatku i uwzględnienia PSMK w formularzu wypełnionym przez Urząd Skarbowy. Aby nas wesprzeć wystarczy w akceptowanym lub wypełnianym przez Państwa formularzu PIT uzupełnić dwie rubryki:

  • Numer KRS: 0000216091
  • Wnioskowana kwota: wyliczona zgodnie z odrębnymi przepisami

Bardziej szczegółowo o przekazywaniu 1,5% za pomocą platformy Twój e-PIT piszemy tutaj.

Dzięki Państwa życzliwości w 2023 r. uzyskaliśmy kwotę 54 834,90 zł, którą wydatkowaliśmy jak najbardziej racjonalnie, na najpotrzebniejsze cele (do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego poszczególne wydatkowane kwoty mają charakter orientacyjny i mogą ulec pewnym korektom).

Najważniejszym elementem naszej działalności były już tradycyjnie remonty zabytkowych obiektów kompleksu Parowozowni. Rok 2023 pod tym względem należał do najintensywniejszych. Na wsparte ze środków publicznych zadania związane z rewitalizacją budynków wydatkowaliśmy ogółem 222 312,99 zł.

default W minionym roku prowadziliśmy dwie tego typu inwestycje mające na celu poprawę zachowania substancji zabytkowej naszej nieruchomości. Jako pierwszy został zakończony remont świetlika nad kanałem nr 9. Wykonała go łódzka firma TOR-BUD, a całkowity jego koszt zamknął się w kwocie 102 171,46 zł. Sfinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50 000 zł), Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (26 500 zł), Fundacji Najsilniejsi (10 000 zł) oraz własnych Stowarzyszenia, pochodzących z 1,5% (15 671,46 zł). Po zakończeniu niezbędnych prac porządkowych ta część budynku zostanie udostępniona do zwiedzania.

20231230_144611 Jesienią natomiast został ukończony remont dachu dawnego budynku administracyjno-socjalnego. Łączna suma nakładów wyniosła tu 120 141,53 zł, z czego 90 000 zł stanowiło wsparcie Samorządu Województwa Łódzkiego. Pozostałe środki (30 141,53 zł) pochodziły z darowizny PKP Cargo SA oraz 1,5% podatku przekazanego na rzecz PSMK w 2023 r. Umożliwi to nam podjęcie starań o adaptowanie tego budynku na zaplecze socjalne przeznaczona dla naszych wolontariuszy. Zwolnione zaś w budynku dyspozytora dotychczasowe sypialnie i szatnia docelowo posłużą rozwojowi wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

20230601_121430 Również w 2023 r. Urząd Miasta Skierniewice wsparł nas dotacją opiewającą na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu naszych torów. Wykorzystując te środki oraz posiadane już materiały naprawiliśmy najbardziej zdegradowane fragmenty torów nr 5 i 6 wachlarza. Także i w tym roku bezcenne było wsparcie prac koparko-ładowarką. Koszty tych prac ostatecznie zamknęły się kwotą 51 557,70 zł. Kwotę 31 557,70 zł wkładu własnego zapewniliśmy z 1,5%% podatku należnego za 2022 r. Na ich znaczne podniesienie względem wpłynęły przede wszystkim koszt transportu podarowanych podkładów betonowych pochodzących z Dolnego Śląska.

403602137_2790790394396800_2951099691489263061_n Oprócz szeroko zakrojonych prac związanych z remontami budynków czy torów przeprowadziliśmy w minionym roku kilka projektów związanych z renowacją taboru. Przede wszystkim dzięki skierniewickim firmom z branży budownictwa kolejowego EL-IN i MBC Sławomir Ceroń odbył się I etap kompleksowej renowacji szwedzkiej przewoźnej podstacji trakcyjnej ASEA. Natomiast dzięki wsparciu jednej z fundacji korporacyjnych do zbiorów PSMK dołączył polski wagon do przewozu drobiu wyprodukowany w latach 1930. w Sanoku.

20230812_145013 Jak w latach ubiegłych, także w 2023 r. w miesiącach sierpień-październik realizowaliśmy ideę obozów wolontariackich wspartych z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. Nakierowane one były na karczowanie roślinności oraz porządkowanie terenu Parowozowni. W ich trakcie udało się również uzupełninić szyb w wysoko położonych oknach hali wachlarzowej wykonywane z podnośnika koszowego. W jego ramach powstała również bezpłatna broszura Parowozownia Skierniewice dawniej i współcześnie. Łączny koszt realizacji tego zadania to 45 836,97 zł, z czego 19 836,97 zł to wkład własny PSMK.

20230704_100012 Dzieki wsparciu Fundacji Grupy PKP uratowaliśmy polskiej produkcji wagon do przewozu ptactwa domowego. Jest on szczególne cenny dla nas, gdyż zmniejsza niekorzystny stosunek liczby pojazdów krajowej produkcji w odniesieniu do liczebności całej naszej kolekcji taboru kolejowego. Został on wykonany po 1931 r. w Fabryce Sanockiej wchodzącej w skład koncernu Zjednoczone Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper SA. Otrzymał on numer fabryczny 18990. Niestety wciąż nie udało się nam ustalić jego numeru inwentarzowego z czasów II RP. Po 1945 r. jeździł on natomiast pod numerem PKP 704 802.

W 2023 r. łącznie od grantodawców i darczyńców otrzymaliśmy 259 500 zł, głównie na cele związane z rewitalizacją Parowozowni. Można powiedzieć, że w ten sposób środki z 1,5% (Urzędy Skarbowe przelały nam 54 834,90 zł) pomnożyliśmy blisko pięciokrotnie! Pamiętajmy jednak, że te wyliczenia nie obejmują kwot wydatkowanych przez sponsorów renowacji naszej przewoźnej podstacji trakcyjnej.

Tak wykorzystaliśmy w 2023 r. Państwa 1,5%
Dotacja Wartość realizowanego projektu Wkład własny pochodzący z 1%
Remont dachu hali wachlarzowej – świetlik nad kanałem 9 (wsparty przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Fundację Najsilniejsi)       102 171,46 zł       15 671,46 zł
Remont dachu administracyjno-socjalnego (wsparty przez Samorząd Województwa Łódzkiego)      120 141,53 zł       10 141,53 zł
Rewitalizacja torów nr 5-6 zlokalizowanych przed halą wachlarzową (wsparta przez Miasto Skierniewice)     51 557,70 zł      24,021,91 zł
Obozy wolontariackie (obejmujące m.in. szklenie budynków i porządkowanie Parowozowni, wsparte przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) 45 836,97 zł    5 000,00 zł
SUMA    319 707,66 zł zł  54 834,90 zł

326298765_555430699842840_5708634723983467151_n W minionym roku rozbudowa ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk) odbywała się na nasz koszt. Dzięki zimowym pracom wyburzeniowym udało się powiększyć powierzchnię części wystawowej. Umożliwiło to zmianę ustawienia eksponatów oraz wykorzystywanie niezależnego wejścia do pomieszczenia ekspozycyjnego. Pracowaliśmy nad dwoma nastawnicami z dawnej warszawskiej „kolejówki”. Kontynuowaliśmy rozszerzenia ekspozycji o elementy związane z urządzeniami przekaźnikowymi typu PB. Do zbiorów związanych z usrk dołączył w 2023 r. system informacji pasażerskiej „Pragatron” pochodzący ze stacji Łódź Kaliska. W związku z rozwojem wzmiankowanej ekspozycji wydatkowaliśmy też kwotę 10 041,05 zł na wzmocnienie stropów pod nią.

20230916_133131 W 2023 r. odwiedziło nas rekordowe 8318 osób, które mogły zapoznać się z historią Parowozowni, jej autentycznymi wnętrzami warsztatowymi i technologią pracy oraz częścią zgromadzonych tu eksponatów. W minionym sezonie trzykrotnie została odnotowana frekwencja dzienna ponad 1000 osób. Największy odsetek osób (38,0%) stanowili uczestnicy sobotnich Dni Otwartych. Niewiele mniejszą popularnością (33,1%) się cieszyły debiutujące w tym roku niedzielne Dni Otwarte. Trzecią pozycję zajęła Noc Muzeów (1032 osoby, 12,4%). Stosunkowo mało osób (9,6%) to przybyli w ramach zorganizowanych grup. 4,3% zaś stanowili uczestnicy wydarzeń takich jak Parowozy Kultury, koncert jazzowy i prelekcja na temat eksponowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Brakujące 2,5% obejmowało turystów indywidualnych przyjmowanych przez nas w drodze wyjątku poza oficjalnymi terminami zwiedzania.

W rozpoczynającym się 2024 roku, uzyskane dzięki Państwa wsparciu środki zamierzamy przeznaczyć podobnie jak w latach ubiegłych przede wszystkim na wkłady własne do dotacji na remont obiektów Parowozowni – głównie zaś na wymianę poszycia dachów kolejnych budynków kompleksu Parowozowni oraz w miarę pozyskanych środków także kontynuację odbudowy świetlika! W zależności od możliwości finansowych i wyników konkursów na realizację zadań publicznych, w których chcemy brać udział, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót przy kolejnych obiektach kompleksu Parowozowni.
Ponadto zamierzamy też kontynuować prace przy lokomotywach Ty51-1, Ty23-273 i TKp 6042 oraz polskiej węglarce z 1927 r. i szwedzkiej przewoźnej podstacji trakcyjnej z 1948 r., a także wystawach tematycznych dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej, a także przy symulatorach lokomotyw i makiecie.
Wyciągając wnioski z obserwacji w 2023 r. w okresie maj-październik 2024 r. utrzymamy rozbudowaną naszą ofertę dla turystów indywidualnych w postaci niezmienionej.


2023

Wymagane prawem sprawozdania za 2023 r. opublikujemy w ustawowym terminie w bazie Narodowego Instytutu Wolności.


Poniżej udostępniamy sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące działalności stowarzyszenia w ubiegłych latach opublikowane również (za ostanie lata) w bazie Narodowego Instytutu Wolności.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na górę strony