VI Walne Zgromadzenie Członków PSMK

W sobotę 10 grudnia 2011 odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków PSMK. Walne Zgromadzenie miało charakter zwyczajny z uwagi na upływ kolejnej kadencji władz statutowych PSMK. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej warszawskiego Muzeum Techniki. Program zebrania, oprócz kwestii czysto proceduralnych, zawierał sprawozdania ustępujących władz, dyskusję nad kierunkami i sposobami dalszej działalności Stowarzyszenia a także wybór nowych władz, na kolejną kadencję.

Minione cztery lata działalności zreferował w skrócie Paweł Mierosławski. Wskazał m.in. bogaty dorobek Stowarzyszenia w ciągu tego okresu, podając choćby fakt dokonania przeglądów i remontów już ponad połowy powierzchni pokryć dachowych budynków Parowozowni. Na około 0,62 hektara (!) dachów, remontom poddano 0,32 hektara, co dla organizacji społecznej było ogromnym obciążeniem finansowym i logistycznym. Podkreślono, że utrzymanie zabytkowego kompleksu jest żmudne i kosztowne, zważywszy na jego wielkość. Prelegent omawiając zbiory PSMK stwierdził, że w minionych czterech latach zakupiono lub otrzymano tylko trzy pojazdy, za to przywieziono do Skierniewic dwa parowozy, dotychczas oczekujące transportu. Przemieszczenie Pd5, które odbyło się w kwietniu 2010 oceniono jako najbardziej złożoną operację techniczną z dotychczas przeprowadzonych przez Stowarzyszenie. W zakresie innych niż tabor działów kolekcji Stowarzyszenia odnotowano większy niż w minionych okresach rozwój. Przede wszystkim oprócz przyrostu zbiorów, w ciągu ostatnich lat uruchomiono pierwszą część ekspozycji łączności (centrala Siemensa) oraz ekspozycję urządzeń srk. W zakresie organizacyjnym, Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego a także zmodyfikowało zarządzanie swoimi finansami. To tylko kilka z wielu tematów przedstawionego, przybyłym na zebranie, kronikarskiego referatu.

Sprawozdania z działalności złożyli szefowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego przed ponad rokiem kol. Tomasza Wacha – członka Sądu. Sporo czasu zajęła późniejsza dyskusja programowa. W jej toku szereg osób zgłosiło postulaty, bądź dotyczące usprawnienia działalności, bądź potrzeb uzupełnienia posiadanej kolekcji. Podjęto kilka uchwał programowych dotyczących przyszłości Parowozowni Skierniewice, a w tym przeznaczenia wydzielonych jej części na poszczególne stałe ekspozycje tematyczne. W uchwałach wskazano także konieczność rozszerzenia inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów oraz dokończenia kompletowania kolekcji. Dokonano wyboru nowych władz.

W poczet zespołu kolejnego Zarządu Głównego weszli:

  • Judyta Kurowska-Ciechańska – Przewodnicząca
  • Michał Jerczyński – Skarbnik
  • Stanisław Sobociński – Sekretarz
  • Emil Przybył i Rafał Undra – Członkowie

Główna Komisja Rewizyjna składać się będzie trzech osób:

  • Paweł Mierosławski – Przewodniczący
  • Tomisław Czarnecki i Tadeusz Suchorolski – Członkowie

Sąd Koleżeński wybrano w składzie:

  • Maciej Michalik – Przewodniczący
  • Jan Czerwiński i Mariusz Smolarek – Członkowie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybrane władze obejmą swe funkcje po zarejestrowaniu składu nowych władz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na górę strony