Regulamin pleneru fotograficznego i wystawy „Historia w żelazie zaklęta”

w zabytkowej Parowozowni Skierniewice

I. Organizator

 1. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa – Organizacja Pożytku Publicznego

II. Miejsce

 1. Zabytkowa Parowozownia Skierniewice, ul. Łowicka 1 (dojście do bramy głównej i portierni ulicami Łowicką lub Bielańską; z dworca kolejowego w Skierniewicach 10 min, przejście wiaduktem do ulicy Bielańskiej)

III. Cel imprezy

 1. Celem pleneru jest zaktywizowanie osób zainteresowanych zabytkami techniki oraz sztuką fotograficzną (również początkujących), pobudzenie ich wyobraźni artystycznej poprzez zaoferowanie nietypowych przedmiotów i wnętrz do fotografowania, na co dzień trudno dostępnych ze względu na obowiązujące przepisy porządkowe na terenach kolejowych.
 2. Uczestnicy pleneru wykonując zdjęcia będą mieli możliwość pod opieką członków i wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei poznać tajniki Parowozowni Skierniewice oraz jej historię. Liczymy na to, że uczestnictwo w plenerze pobudzi zainteresowanie dawną techniką i pozwoli docenić jej swoiste piękno oraz kulturowe znaczenie, a w dalszej perspektywie zachęci do aktywnego uczestnictwa w innych imprezach kulturalnych i artystycznych organizowanych w Parowozowni i na terenie województwa łódzkiego.
 3. Wystawa poplenerowa da możliwość publicznego prezentowania najlepszych prac przez cały sezon turystyczny w Parowozowni i wyróżnienia ich Autorów.
 4. Plener będzie próbą dania odpowiedzi na pytanie, czy przedmioty stare i niejednokrotnie zniszczone mogą być piękne, próbą odszukania śladów przeszłości ukrytych i utrwalonych w jej materialnym dziedzictwie.

IV. Terminy i organizacja

 1. Plener rozpocznie się 4 maja 2013 r. o godz. 14.00 – po zakończeniu zwiedzania Parowozowni w ramach pierwszego w 2013 roku Dnia Otwartego. Przewidywany czas trwania – ok. 3 godzin.
 2. Plener jest dostępny dla wszystkich fotografujących niezależnie od wieku (osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę swych opiekunów prawnych) oraz doświadczenia w sztuce fotograficznej. Udział w plenerze i wystawie poplenerowej są bezpłatne.
 3. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego (w tym statywów) i oświetleniowego.
 4. Zbiórka uczestników na placu przy portierni (przy wejściu należy pobrać bezpłatny pamiątkowy bilet kolejowy oraz zarejestrować się na liście uczestników, potwierdzając akceptację regulaminu zwiedzania obowiązującego na terenie Parowozowni Skierniewice. Regulamin jest dostępny w portierni od ul. Łowickiej oraz na www.psmk.org.pl) Zgodnie z regulaminem przebywanie na terenie Parowozowni Skierniewice odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika pleneru, jednak Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu specyfiki obiektu przemysłowego, jakim jest Parowozownia. Wstępnej rejestracji można też dokonać drogą elektroniczną, przesyłając na adres zarzad@psmk.org.pl swoje imię, nazwisko i numer PESEL – w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
 5. Przed rozpoczęciem sesji uczestnicy zostaną zapoznani z historią kolei w regionie łódzkim i dziejami skierniewickiej Parowozowni. Dowiedzą się, na czym polegała cywilizacyjna i kulturowa rola kolei żelaznej oraz jakie jest jej znaczenie dla dziejów naszego regionu.
 6. W czasie pleneru uczestnicy będą mogli fotografować na otwartym terenie samodzielnie, a we wnętrzach budynku warsztatowego i części hali głównej oraz we wnętrzach wybranych eksponatów (taboru kolejowego) – pod opieką członków i wolontariuszy PSMK, którzy będą też służyli niezbędną pomocą i informacją.
 7. Po zakończeniu pleneru (również bezpośrednio w dniu pleneru) uczestnicy będą mogli dostarczyć swoje wybrane prace na nośniku elektronicznym (na płycie CD, DVD, pamięci pendrive lub karcie pamięci) lub w formie odbitki na papierze fotograficznym na adres: Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać je e-mailem (wielkość pliku do 10 MB) na adres zarzad@psmk.org.pl do dnia 11 maja 2013 r. do godz. 14.00. Decyduje data i czas dostarczenia prac do siedziby lub na adres e-mail Organizatora. Do osobistego odbioru prac w dniu pleneru i potwierdzania tego faktu upoważniony jest Przewodniczący, Skarbnik Zarządu Głównego PSMK oraz osoba wyznaczona przez ww. znajdująca się w portierni od ul. Łowickiej.
 8. Jury złożone z przedstawicieli organizatora dokona wyboru najciekawszych prac, które zostaną następnie wykonane w profesjonalnym laboratorium fotograficznym w formie odbitek papierowych (o ile nie zostały w takiej formie dostarczone przez Autora). Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej, która będzie otwarta 1 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 w Hali Maszyn Parowozowni Skierniewice. Autorzy najlepszych prac zostaną w czasie wernisażu wystawy wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.
 9. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo dokooptowania do swego składu osób spoza Stowarzyszenia, np. artystów-fotografików.
 10. Dla filmów nie tworzy się osobnej kategorii konkursowej.
 11. Wystawa poplenerowa będzie eksponowana w Parowozowni do końca sezonu turystycznego 2013 r. (do 23 listopada 2013 r.) i będzie dostępna we wszystkie Dni Otwarte oraz podczas innych imprez, zgodnie z kalendarium opublikowanym na stronie internetowej www.psmk.org.pl
 12. Najciekawsze prace będą też w sposób ciągły dostępne (w formie miniatur) w specjalnej galerii na stronie internetowej PSMK.
 13. Prace eksponowane na wystawie przechodzą na własność Organizatora przy zachowaniu autorskich praw osobistych ich twórców.

V. Warunki techniczne i prawne

 1. Każdy uczestnik pleneru może dostarczyć do 10 fotografii i/lub 1 film do 10 minut. Fotografie cyfrowe (w formacie TIFF lub JPEG) należy dostarczyć na płycie CD, DVD, pamięci pendrive lub karcie pamięci (nośniki danych podlegają zwrotowi tylko w przypadku dostarczenia ich Organizatorowi w celu skopiowania prac bezpośrednio po zakończeniu pleneru). Fotografie analogowe można dostarczyć w formie odbitek na papierze fotograficznym lub wydruków cyfrowych w formacie nie mniejszym niż 24×30 cm i nie większym niż 40×50 cm. Prace powinny być w sposób trwały opatrzone godłem Autora (godło powinno stanowić część nazwy pliku). Wraz z pracami należy dostarczyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą imię i nazwisko, adres pocztowy do korespondencji, ew. e-mail i telefon Autora.
 2. Prace zakwalifikowane przez Jury do wystawy poplenerowej oraz autorskie prawa majątkowe do nich przechodzą na własność Organizatora, przy zachowaniu autorskich praw osobistych ich twórców. Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieograniczonej czasowo ekspozycji w formie wystaw (również poza terenem Parowozowni Skierniewice) oraz do publikacji na stronie www.psmk.org.pl i w wydawnictwach PSMK, za podaniem imienia i nazwiska twórcy, bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Autora.
 3. Publikacja prac na stronie internetowej Organizatora nastąpi w formie miniaturki (rozmiar dłuższego boku nie większy niż 600 pix), o ile Autor nie wyrazi pisemnej zgody na publikację w większym rozmiarze.
 4. Dostarczenie zdjęć/filmów do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków wykorzystania prac.

VI. Osoby do kontaktu

 1. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących pleneru i wystawy udzielają:
  1. Przewodniczący Zarządu Głównego PSMK – Judyta Kurowska-Ciechańska, tel. (697) 85-87-81
  2. Skarbnik Zarządu Głównego PSMK – Michał Jerczyński, tel. (606) 68-44-44
Na górę strony