2011

Remont pomieszczeń socjalnych

Remont pomieszczeń socjalnych Remont pomieszczeń socjalnych

Kolejne listopadowe tygodnie poprzedzające Dzień Kolejarza upłynęły „załodze” skierniewickiej Parowozowni pod znakiem pędzla, drabiny i kielni. W tym czasie przeprowadzono remont dwu pomieszczeń w budynku dyspozytora. Prace objęły dawny pokój sytuatorów, obecnie przeznaczony na pokój socjalny oraz dawne biuro dyspozytorów lokomotywowni. Biuro dyspozytorów zachowuje swą dotychczasową funkcję, z tym, że została usunięta dobudowana w ostatnich latach eksploatacji „szopy” ścianka z oknem i ladą. W ramach prac usunięto resztę dykcianej „boazerii”, zlikwidowano otwory po mocujących ją śrubach i kołkach.

Wyremontowano instalację elektryczną, założono częściowo nowe przewody oraz nowe wyłączniki i gniazda. Odtworzono miejsce na zlikwidowany przed laty piec kaflowy. Kolejny etap prac obejmujący m. in. budowę pieca i renowację podłóg odbędzie się z ustaniem chłodów.


Dotacja na wykonanie dokumentacji do remontu

Przybudówka łowicka

Miło nam poinformować, że PSMK otrzymało – co prawda skromną i okrojoną, ale jednak – dotację w ramach zadania Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – etap I: wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą „przybudówka łowicka”. Kwota przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dotacji – 1750 złotych – wesprze nas przy opracowywaniu niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z kompleksową restauracją warsztatowo-biurowej części hali głównej. Część ta, potocznie nazywana od położenia tuż obok torów linii do Łowicza „przybudówką łowicką” stanowi element głównej hali parowozowni i jest zarazem jedną z najstarszych części kompleksu, pochodzącą z roku 1860-1865. Wykonano ją początkowo, jako jedno z siedmiu stanowisk postojowych dla parowozów, w czasie rozbudowy parowozowni na potrzeby Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej. W kilkanaście lat po postawieniu całej hali głównej (do liczby 24 stanowisk), około roku 1890 przebudowano ten skrajny „kanał” na pomieszczenia biurowo-warsztatowe. Znalazły się tu wtedy pokoje dla maszynistów, kancelaria dyspozytora oraz podręczne magazynki i warsztaty. Przybudówka, wraz z całą halą główną została spalona w listopadzie 1914 roku. Ponownie oddano ją do użytku w latach 1918-20 a podczas następnej wojny, w roku 1942 znacznie rozbudowano. Wtedy to, do konstrukcji stropów użyto materiałów niskiej jakości (drewno i glina), dodatkowo prace prowadzono siłami wygłodniałych jeńców wojennych. Obiekt, po wyzwoleniu był użytkowany intensywnie bez żadnych remontów do roku 1988, tj. do momentu pokazania się oznak skrajnego wyeksploatowania (w tym czasie ówczesny właściciel – Kolej – rozpoczął prace projektowe związane z kolejną odbudową „przybudówki”, przerwane likwidacją Lokomotywowni w roku 1992). W szczególnie złym stanie, już wtedy były drewniane stropy nad pomieszczeniami szaletów pracowniczych, z uwagi na stałe, wieloletnie zawilgocenie. Od samego początku gospodarowania PSMK w Parowozowni pomieszczenia przybudówki z uwagi na zniszczenie stały zamknięte i nieużywane. Na przestrzeni kilkunastu lat wykonaliśmy tylko szereg prac zabezpieczających. Nadwątlone stropy były stemplowane i odciążane poprzez usunięcie glinianego wypełnienia – polepy. Nie zdało się to na wiele – całość konstrukcji stropów i dachu przybudówki należy odtworzyć od nowa, wg nowych norm i obowiązujących obecnie budowlanych standardów. W przyszłości, po odbudowie pomieszczenia „przybudówki” chcemy przeznaczyć na – tak oczekiwane – ekspozycje zgromadzonych przez nas zbiorów. Potrzebne na to będą niebagatelne fundusze…

Wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymaliśmy po raz pierwszy. Warto też wspomnieć, że w ubieganiu się o fundusze była duża konkurencja. Łącznie dofinansowaniem objęto 49 zabytkowe obiekty, w tym zaledwie 15 nie sakralnych, wśród których parowozownia jest jedynym obiektem technicznym – kolejowym.


Przegląd dachu hali głównej

Równolegle z naprawą awaryjną dachu hali maszyn dokończono zaczęty w ubiegłym roku przegląd wybranej części (w miejscu przylegającym do ściany hali maszyn) dachu głównej hali postojowej. Teraz przeglądem objęto około 300 metrów kwadratowych połaci papowej oraz przejrzano i uzupełniono blaszane pokrycie korony muru ściany szczytowej hali głównej. Dalszą część przeglądu, z uwagi na poważne koszty mamy nadzieję przeprowadzić jesienią, po zgromadzeniu odpowiednich funduszy.


Awaryjna naprawa dachu

W bieżącym roku, już w kilka dni po ustąpieniu śniegu, wznowiliśmy działania przy przeglądzie dachów naszej parowozowni. Zaniepokoiło nas, bowiem widoczne opuszczenie się kilku krokwi podtrzymujących połać dachową hali maszyn. Opuszczenie to spowodowało także przecieki, co stało się poważnym sygnałem alarmowym. Dach hali maszyn jest pod naszym szczególnym nadzorem z uwagi na jego interesującą, oryginalną, drewnianą konstrukcję o sporej rozpiętości, pochodzącą z 1942 roku. Drewniane dźwigary wymagają bezwzględnej ochrony przed zawilgoceniem.

Usterki dachu hali warsztatowej Usterki dachu hali warsztatowej

Podczas kontroli okazało się, że kilka skrajnych krokwi, opierających się w gniazdach ściany sąsiadującego z halą budynku warsztatowego nie wytrzymało naporu zsuwającego się ze stromego dachu warsztatów śniegu. Prawdziwym powodem tego było zmurszenie krańców starych krokwi, niewątpliwie od dziesięcioleci narażonych na zacieki w tym trudnym do uszczelnienia miejscu.

Z uwagi na pilną potrzebę, natychmiast przeprowadzono naprawę awaryjną. Dach hali maszyn na dwóch odcinkach został zdjęty, stare krokwie usunięte i zastąpione nowymi, po czym odbudowano na nowo powierzchnię dachu, obróbki blacharskie i orynnowanie.

Naprawa dachu hali warsztatowej Naprawa dachu hali warsztatowej

Prace remontowe były bardzo skomplikowane, z uwagi na konieczność ich przeprowadzania z zachowaniem daleko idącej ostrożności – na hali znajdują się cenne, dawne obrabiarki. Na czas prac najbardziej narażone na uszkodzenia lub zalanie maszyny zostały zabezpieczone, niemniej jednak manewrowanie rusztowaniami w zajętej urządzeniami hali było bardzo utrudnione.

Zabezpieczenie urządzeń na czas naprawy dachu Materiały do naprawy dachu

Remont awaryjny zakończono w połowie kwietnia. Łącznie wykonano na nowo około 120 metrów kwadratowych pokrycia hali maszyn.


2010

Reperacja dachu hali wachlarzowej

Wykorzystując własne oszczędności Stowarzyszenia oraz środki uzyskane z tzw. „1%”, przystąpiliśmy do bieżącej reperacji dachu na hali wachlarzowej. Wynajęta, profesjonalna ekipa zajęła się powierzchnią na południowej połowie hali, na połaci od strony obrotnicy. Wymieniane są przegniłe fragmenty odeskowania, likwidowane dziury w poszyciu z papy, zakładana blacharka i nowe rynny oraz rury spustowe.

(ipa)


2009

Naprawy dachów

Remont dachu budynku biurowego … naprawiono obróbki blacharskie…

Z końcem pierwszej dekady lipca zakończył się, trwający od końca kwietnia przegląd dachu na budynku administracyjno warsztatowym. Budynek administracyjno-warsztatowy zbudowano, prawdopodobnie w roku 1942 lub 1943 i od tego czasu jego pokrycie nie było w dostateczny sposób przejrzane. Dach okazał się być w znacznie gorszym stanie, niż początkowo sądziliśmy, mając na względzie wyniki ubiegłorocznego przeglądu dachu na budynku dyspozytora. Jak się domyślamy, było to wynikiem tego, że budynek administracyjno-warsztatowy budowano w późniejszym, niż dyspozytornię okresie wojny. Na samym początku okupacji – na wiosnę roku 1940 dyspozytornia budowana była jeszcze z uwzględnieniem solidnych, przedwojennych norm. Gospodarka Rzeszy nie była wtedy jeszcze drakońsko obciążona walkami na kilku frontach na raz. Natomiast, gdy dwa-trzy lata później budowano warsztaty, sytuacja była zupełnie inna. Rok 1943 to czas daleko posuniętej okupacyjnej biedy i oszczędności (to wszakże czas budowy „odchudzonych” Kriegsloków) a to odbiło się na mocno wyżyłowaniu i osłabieniu konstrukcji naszego dachu. Aby do maksimum zaoszczędzić drewno, zastosowano skomplikowany, oszczędny układ cienkich krokwi uzupełnianych, co trochę grubszymi podciągami. I dlatego, już na pierwszy rzut oka na połaci dachu od strony hali widać było pofalowania. Słabo mocowane krokwie po prostu się odkształciły. To pociągnęło za sobą rozluźnianie się dachówek i nieszczelności.

Remont dachu budynku biurowego … konieczne było budowanie specjalnych stelaży…

W pierwszej kolejności przejrzano, więc stan więźby dachowej i w miarę możliwości wyprostowano najbardziej zwichrowaną część dachu. Rozluźnione połączenia wzmocniono i prawidłowo umocowano. Naprawiono wszystkie obróbki blacharskie, założono ponownie zabezpieczenia wiatrowe na ścianach szczytowych. Naprawiono rynny i rury spustowe wody. Istniejące na dachu lukarny (świetliki) uszczelniono zabezpieczając przed przedostawaniem się opadów. Skontrolowano i wymieniono uszkodzone dachówki oraz założono brakujące gąsiory. Prace były znacznie bardziej skomplikowane niż wykonywane w ubiegłym roku przy budynku dyspozytora z uwagi na większą wysokość budynku warsztatów. Dodatkowo, budynek administracyjno-warsztatowy jest umiejscowiony w zagłębieniu terenu (w ponad metrowej skarpie), co bardzo utrudniało stawianie rusztowań. Konieczne było budowanie specjalnych stelaży z podkładów, opieranych o boki skarp. Dopiero na tych konstrukcjach – koniecznie – bezpiecznych i stabilnych budowano słupki z rusztowań typu „warszawskiego”.

Duży zakres prac był przyczyną sporych kosztów. Dach budynku warsztatowego, kosztując niemal tyle, co „normalna” rewizja parowozowego kotła, stanowił największą pozycję tegorocznego budżetu PSMK. Budynek administracyjno-warsztatowy jest już czwartym obiektem parowozowni zabezpieczonym przez nas przed szkodliwym wpływem opadów.

(pm)


2008

Remonty

Remont portierni

Jednym z podstawowych problemów związanych z utrzymaniem obiektów naszej parowozowni jest stan dachów. Z uwagi na to, że ich powierzchnia na wszystkich budynkach, idzie w tysiące metrów kwadratowych, przeglądy i reperacje muszą być wykonywane stopniowo, krok po kroku. W czasie mijającego lata korzystając z pracy znanej nam, zaprzyjaźnionej firmy, udało się wykonać przeglądy i konieczne reperacje dachów na dwóch budynkach. Bieżącego lata zajęliśmy się dachem budynku dyspozytora, gdzie konieczne było wykonanie szeregu szybkich prac zabezpieczających (wiatry podrywały dachówkę, a źle wykonane w przeszłości obróbki blacharskie powodowały zawilgocenie kominów i murów zewnętrznych). Usunięte zostały także przecieki rynien i odprowadzeń wody deszczowej. Dodatkowo, wobec ujawnienia przecieków w portierni, również i tam przeprowadzono naprawę pokrycia papowego. Prace trwały ponad cztery tygodnie, w lipcu i sierpniu.

Remont dachu budynku dyspozytora

Trzeba przyznać, że dach budynku dyspozytora, choć zbudowany w okresie wojny, jest wykonany bardzo solidnie. Znaczna część dachówkowego pokrycia w ogóle nie wymagała ingerencji, nie widać także aby kiedykolwiek dokonywano tam napraw. W dużej mierze jest to wynikiem zastosowania wysokiej jakości dachówki, produkowanej w firmie Sturm w Freierwaldau (obecnie Gozdnica – woj. lubuskie). O jakości materiału niech świadczy fakt konieczności uzupełnienia lub wymiany jedynie 300 sztuk dachówek, na około 15000 leżących na dachu, przy czym większość uzupełnień wynikła z działania wiatru i uszkodzenia zabezpieczenia wiatrowego na krawędziach ścian budynku. Dachówki z firmy Sturm można do tej pory znaleźć na dużej liczbie obiektów kolejowych budowanych przed i w okresie wojny. Szkoda, że w chwili obecnej gozdnickie cegielnie i dachówczarnie są opuszczone…


2007

Uruchomienie instalacji wodociągowej

Na przełomie lipca i sierpnia po latach przerwy udało się przywrócić zasilanie budynku magazynowego Parowozowni w bieżącą wodę. Wymagało to zarówno wykonania wykopów, jak również poprowadzenia całkowicie nowej instalacji wewnętrznej, a następnie zamontowania termy. Dzięki temu udało się uruchomić skromne zaplecze socjalne. Równolegle zostało uruchomione nowe pomieszczenie kuchenne. Niestety, to jeszcze nie koniec prac – planujemy remont pomieszczeń sanitariatów i łazienek oraz ocieplenie instalacji wodnej, tak aby zapewnić bieżącą wodę przez cały rok.


2006

Nowe stanowisko postojowe w hali wachlarzowej

Nowa brama wjazdowa hali głównej

Wszystko wskazuje na to, że już w bardzo realnej przyszłości Parowozownia zyska jedno, dodatkowe stanowisko w hali wachlarzowej. Poprzedni gospodarz obiektu zamurował je tworząc w tym miejscu warsztat wykonujący osprzęt do prac przy elektryfikacji linii kolejowych. Dla nas ważne jest bezpieczne miejsce do przechowywania eksponatów stąd konieczność przywrócenia stanu pierwotnego. Zresztą odbudowa stanowiska nr 12 zbiega się z zaleceniem konserwatorskim z 1992 r. postulującym powrót hali wachlarzowej do stanu z końca lat sześćdziesiątych XX w.

W niedzielę, 15 października 2006 r. po długich pracach przygotowawczych (wykonanie ram i zawiasów, dopasowywanie poszycia blaszanego, gruntowanie i malowanie) wrota nowego stanowiska zostały przyspawane do zawiasów. Teraz pozostały tylko prace wykończeniowe oraz rozbicie niepotrzebnego muru, żeby na stanowisko nr 12 można było wprowadzić pojazdy oczekujące na miejsce pod dachem. W ten sposób zakończymy najważniejsze zadanie z tegorocznych prac renowacyjnych na terenie Parowozowni.

Ponieważ zadanie jest wspomagane z funduszy publicznych, to utrzymanie preliminarza wydatków i dotrzymanie harmonogramu prac jest niezwykle ważne. Zawieszenie wrót we wcześniej ustalonym terminie nie tylko otworzyło dalszy front robót, ale także potwierdziło, że zadanie zostanie wykonane na czas.


2004

Remont dachu hali maszyn

Po kwietniowej awarii fragmentu dachu nad halą maszyn, stało się jasne, że konieczne jest przeprowadzenie jego naprawy. Z trudem udało się pozyskać środki oraz fachową ekipę. Przez cały październik i listopad dekarze dzielnie, pomimo nie sprzyjającej aury, borykali się z wymianą co gorszych desek drewnianego dachu a później z całkowitym pokryciem go nową papą. Dodatkowo zainstalowali system rynien i rur spustowych, którego brakowało od czasów PKP. Dzięki tej naprawie zyskaliśmy wreszcie całkowicie suche pomieszczenie do przeprowadzania renowacji taboru w porze zimowo-jesiennej. W miarę posiadania środków, podobne naprawy dachów planujemy na kolejnych budynkach.